tuổi ất sửu 1985

Ất Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Ất Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI ẤT SỬU Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây,

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu.

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Bính Dần

Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân

Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần

Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân

Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 53 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm

nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn

phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1, 6, 12, 5, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng

này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1, 10, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

tuổi ất sửu 1985

Tuổi ẤT SỬU Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong nhà đều ưng thuận ý,

hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đặt trang hoàng.

Tánh người vợ miệng hay rầu nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền

tài, tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung, ít đặng hạp ý, chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc gì cũng đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ,

hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài, tánh tình vợ

chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ,

hào tài no ấm, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

Qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.

Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh t ình

vợ chồng hòa hợp, ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nhưng hưởng đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Làm ăn không đặng phát đạt, làm có tiền hay khiến đều hao tốn,

hào tài no ấm, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh

tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu, còn nhiều phước thì đặng khá, hào tài ph át đạt, hào con trung bình,

vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ, tánh

tình vợ chồng hay tương xung, v ề lời tiếng ít đặng hạp ý, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu lo có quí nhân,

hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình

vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm  no và an vui.

ĐOÁN PHỤ TH ÊM

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu s ố.

Tánhngười vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi,

miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, b ản

thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiến cố làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài ngày lớn

tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, tánh lạt lòng, ở với nhau cũng có

phần hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,

ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu phước, có số nuôi con nuôi.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay

thật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá chung lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận,

việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi,

tánh tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt,

khó tạo giữ của, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánhsáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng

dễ, tánh tình vợ chồng hòa ạp, ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay

khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dùng.

Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng

hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ

chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, tánh thông minh, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng

dễ, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, khá nhẫn nại việc làm ăn tốt.

Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc

mắc, tánh tình vợ chồng ít hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi,

ý tính vợ chồng hòa hạp, cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.