tuổi đinh sửu 1997

Đinh Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Đinh Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: ĐINH SỬU Đại Kị Hiệp Hôn

Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu.

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ

Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý

Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ngọ

Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý

Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất

Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ

Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 23, 31, 35, 37, 43 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý,

đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy

tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

tuổi đinh sửu 1997

Tuổi: ĐINH SỬU Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh Sửu

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở,

hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thiếu nghèo, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý

lanh lẹ, hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận, chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có quyền chức thêm tốt, nhiều người

hay mến thương, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu

bệnh, ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, chung ở với nhau cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn dễ làm ăn,

hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh ý không đặng vui vẻ

cho lắm, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính đều thuận ý,

hào tài thạnh vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,

ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu lo thường có quí nhơn giúp đở,

hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh ý vợ chồng hòa hạp,

chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng, nhiều người thông minh, xa gần đều hạp ý,

hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý

tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước, trong ngòai sắp đặt đều thuận ý, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài,

tánh tình vợ chồng hòa hạp, nên chung lo làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo

vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian,

làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con đủ dùng, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, chân hay đi,

trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh

nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh,

ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy

nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn

tuổi, ý t ình vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay giao thiệp, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau

hòa hạp, việc làm ăn đồng lo đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung

bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh,

ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài,

tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng, nhiều những hay mến

thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng

hay rầy nói, lòng hay lo tính, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình

vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình

vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu

tật, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên nh à.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.