tuổi tân sửu 1961

Tân sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tân sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: TÂN SỬU Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu.

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu

Chồng vợ đồng 1 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi

Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu

Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi

Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất

Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi

Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48,54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 26, 28, 30, 32, 38, 42 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 2, 4 và tháng 5 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

tuổi tân sửu 1961

Tuổi TÂN SỬU Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở, có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nhưng phải kiên cố mới đặng.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, dần sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày,hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm, ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên cần năng thêm tốt.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, chung sống, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hòa thuận, hay yêu chuộng người, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sang, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đủ no.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có số tạo tiền tài, ý hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại và bền chí mới đặng.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, lo tính đều dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận,

làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh thông minh, lanh lẹ, hay thắc mắc, ý tình vợ chồng bất hòa,

chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận,

việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.