dan

Mậu Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: MẬU DẦN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần.
1.  Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ
Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 59 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồI mà gặp những năm nói  trên  thì  hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc  hoặc  chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Mậu Dần sanh  tháng 1, 3, 2, 8, 4, 9  và  tháng 12 như  sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: MẬU DẦN 

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt,
làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà
khiếm dụng.
Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng, ra đường ăn nói với đời nhiều người mến
thương, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau
nên cần năng cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn  hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, con thiểu phước đặng khá, nhưng
lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào con bình thường, hào
con có muộn và rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ  hay rầu lo không  đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt  lòng, ý tính vợ
chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn  hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều  thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ
dàng có chức phận thêm tốt, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong
nhà sắp đặt có thứ t ự.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,
tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no và ấm
no vui.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn  hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận, làm
ăn hạp, hào tài  đủ dùng, hào con có muộn và rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ rộng  rãi, ưa  trồng tỉa,  trong m  ình có  tiểu tật,  ố khó giữ  tiền  tài,
tánh  tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên cần năng chung  lo  làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, hào con  thiểu phước,
hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI
(Chồng lớn  hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tam Vinh Hiển, vợ  chồng đặng  có danh giá  và quyền  chức nhiều người hay
mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng
trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình
vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN
(Chồng lớn  hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo,
làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ no qua ngày, hào con rất ít và có số nuôi
con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài,
bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi
phước đức.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU
(Chồng lớn  hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, con  thiểu phước  thì đặng
khá, nhưng chịu cảnh  thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào  tài  ấm no, hào con  trung
bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu  lo, không đặng vui vẻ cho lắm,  tánh lạt  lòng chân hay đi,
trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, phải kiên cố và chung  lo mới
nên.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Chồng lớn  hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn dễ dàng,  lo  tính việc chi cũng có quí nhơn giúp
đở, có chức phận để  làm ăn, hào  tài đủ dùng, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà
khiếm dụng.
Tánh người vợ hay đi nhi ều, tánh tình hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao tài,
về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, về hào  tài  hay  luân
chuyển.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI
(Chồng lớn  hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức, người đời hay mến thương,
hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, hay hòa thuận với đời, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI,
ý tình  vợ chồng hòa thu ận, chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng  tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

ĐOÁN PHỤ THÊM 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh hay giao thiệp,
tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh,
ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn nên.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy
nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn
tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn  hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay giao thiệp,  tánh sang, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài,
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sang, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc,
ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng .

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền,

tánh tình vợ chồng hòa hạp,việc làm ăn cũng đặng làm nên .

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI,
ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá,  ra đường ăn nói việc chi cũng dễ,    trong
ngòai sắp đặt đều yên thuận, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong
nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh
tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận để làm ăn,
hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long, bản thân
tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng sự  hòa hạp,chung sống với
nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên cố  hào  tài
hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước, nhiều người hay mến
thương, ăn nói việc chi  cũng dễ, hào  tài  tương vượng, hào con rất  ít, vật dụng  trong
nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng
hay rầy nói, tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc , ít đặng hạp ý, ở với nhau nên
nhẫn nại làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên thương lẫn với
nhau.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn,  lòng hay  lo  tính,  trong
mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với
nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài đủ no qua ngày, hào con
trung bình.
Tánh người vợ lời  tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao  thiệp,  tánh lạt  long,  tay
làm có  tài cũng hay hao  tài,  tánh  tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại  làm ăn
mới đặng mới đủ no.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài  trung bình, hào con  trung
bình.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình
vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với
nhau vợ chồng hòa hạp,việc làm ăn đặng như thường.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời