Canh Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: CANH DẦN 

(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần.

1.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần
Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
3.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân
Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần
Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
5.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân
Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
7.  Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân
Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 25, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 41, 35, 47, 53 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời  sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  ngườI bạn ở hướng Sửu mới
nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3, 6, 5, 7, 4, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: CANH DẦN 

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt,
trong ngoài đều  thuận ý, hào  tài   phát đạt, hào con đa số, vật dụng  trong nhà sắp đặt
trang hoàng.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn
tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, chung sống với nhau lập nên nghiệp cả.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, quí nhơn hay kính trọng, ăn nói đều thông
suốt, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, ý  tình vợ chồng c ũng c ó ph ần  hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố   làm ăn mới
đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài  hay hao tốn.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu
nghèo một  thời gian, qua hạn mới đậu  tài, hào  tài  ấm no, hào con đông đủ, vật dụng
trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc,
ở với nhau ý tình đặng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính
việc chi đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng  trong nhà
sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình
chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính thường có người giúp
đỡ, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, có số nuôi
con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng
ít đặng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói cầu
lo việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt long, bản thân hay có bệnh, lời nói hay
thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng có phần  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt, phải chịu cảnh
thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật
dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng, chung ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời  tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân
hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, khá kiên cố đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay
hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn đặng  trung bình, hào  tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ  tiền tài, ý tình vợ
chồng ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no , hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu  lo,  tánh lạt  lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng
hòa thuận, nên kiên cố , ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, c òn  thiểu phước  thì đặng khá,  trong
ngoài đều thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh
tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt, đặng hưởng hạnh phúc.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu
nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, ở với
nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.
Tánh người vợ không đặng tốt, nên cần năng và bền chí.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH  HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo
một thời gian, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa  thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có  tay
tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng   hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng  trung bình.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài,
ý tình vợ chồng ít  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi,
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh
tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nghiệp cả.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ  tiền tài,
ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: