giáp dần hợp tuổi

Giáp Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: GIÁP DẦN

(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần.

1.  Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo 
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
3.  Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu 
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo 
Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
5.   Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ 
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
6.  Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu 
Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  18, 24, 26, 30, 36, 38, 42 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn,

luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời  sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này  trai hay gái  khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Giáp Dần sanh  tháng 3, 12, 2, 9, 4, 8 và  tháng 10 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái  tuổi Quí Sửu sanh  tháng 4, 10, 1 và  tháng 5 như sanh nhằm mấy  tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: GIÁP DẦN 

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN 
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên, hào tài  ấm no,
hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp, tình bạn, tánh thông
minh, tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính  trong ngoài cũng đặng  thông suốt, hào tài trung bình,hào
con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật,
ý tình vợ chồng có phần  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển, cầu lo việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài  tương
vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lập nên hay thông
minh, ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, no ấm và an vui.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp,  làm ăn không đặng phát đạt cho lắm, hào  tài
đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý
tình vợ chồng hòa thuận, ăn ở với nhau nên kiên cố  làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng  làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt, hoặc có danh phận với đời, hào tài  trung bình,
hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng
khác ý, hay tương xung, chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc  làm ăn có phần tốt, về  tánh ý hay xung khắc.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng, hào tài  đủ dùng,
hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn, cầu lo có quí nhơn, hào tài  trung bình,
hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh,  thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá  tài,
tánh tình chồng vợ cũng ít đặng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui
vẻ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình
vợ chồng hòa thuận, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn đặng bình thường.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận, nên kiên cố  làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình
chồng vợ hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình
vợ chồng có phần  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng,
tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại
làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt, sự sống kém hẹp, hào tài  đủ dùng,
hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có
tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá cần năng làm ăn mới ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, hoặc có ít quyền chức thêm tốt, hào tài  tương
vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn
tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài  thạnh vuợng, hào con rất
ít, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ
chồng ít đặng  hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá  nhẫn nại sẽ đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ở
với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống làm ăn đặng ấm no.
Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu bệnh
tật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, việc làm ăn kiên cố  mới đủ no.

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ
chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no trung bình.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.