Nhâm Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: NHÂM DẦN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Nhâm Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần.

1.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ
Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
5.   Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
7.  Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48,54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  20, 26, 30, 44, 38, 50, 56 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời  sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  ngườI bạn ở hướng Sửu mới
nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Tân Sửu sanh  tháng 1, 5, 9, 11, 6, 10 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 2, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: NHÂM DẦN 

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước, cầu lo việc chi đều dễ dàng,
hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng
hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hòa hạp,việc làm kiên cố
đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ  chồng  làm  ăn  không đặng phát đạt,  thường gặp cảnh  thiếu
nghèo một thời gian, hào con ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng
trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình
chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau  không đặng tốt, về  hào  con  thiểu
phước, khá chung lo và cần năng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc,còn  thiểu phước  thì đặng
khá,nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt, hào tài thường dùng, hào con
trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ , ý tình vợ chồng
ít đặng  hòa hạp, chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  nên kiên cố .

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, quí nhơn hay trọng đãi, có chút ít
chức phận dễ  làm ăn, hào  tài   đủ no, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà  khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần  hòa hạp, ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá bền chí, về hào tài nên kiên cố .

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền  chức, nhiều  người hay mến
thương, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu tật, vợ
chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng phát đạt, buổi đầu phải chịu cảnh
thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật
dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài,
tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ  chồng như  có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá,nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ  tánh sáng, hay  lo  tính, chân hay đi nhiều, bản  thân có  tiểu tật, ý
tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố  mới trọn tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều  thông suốt,
thường có người tương trợ, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau
vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh, có số tạo
giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông
minh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài đủ no qua ngày, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay hòa  thuận, hay y êu chuộng người, bản  thân hay có bệnh, ở
với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá cần năng mới đủ no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi,  tánh sáng, hay bôn ba,  lo  tính, bản  thân có  tiểu tật,
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói thông suốt, ý tình
vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng trở nên.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay
xung khắc, chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ  chồng  lo  tính  đều  thông  suốt,  việc  làm  ăn  thường  có  người
tương trợ, hào tài  đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhi ều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau cũng có phần hạp, kiên cố  làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài  hay
luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng, lo tính việc chi đều thông suốt,
hào tài  tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, vợ chồng nên
nhẫn nại, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay
thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, đồng lo sẽ đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng
vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng
vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ
chồng  hòa hạp, việc làm ăn sống cảnh ấm no.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: