ti

Canh Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

CANH TÝ

Tuổi: CANH TÝ

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần

Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Mậu Thân

Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Giáp Dần

Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân

Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 25, 33, 37, 39 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34, 35, 41 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1, 12, 2, 9, 3, 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan

về việc vợ.

Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1, 2, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: CANH TÝ

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, hay khiến điều hao tốn,

hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay lo tính, it vui vẻ, bản thân hay có tiểu

bệnh, tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên hòa thuận và kiên cố .

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải có thành bại nhiều phen

thì mới tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức, nhiều người hay mến thương, thường có quí nhơn giúp đở,

hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh ý vợ

chồng cũng đ ặngg hòa hạp, ở với nhau đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài buổi đầu hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian,

qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý, việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn và bền

chí.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, hay khiến điều hao tốn,

hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa,

chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn và bền chí.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải có thành bại nhiều phen

thì mới tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng,

hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh

tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhi ều, bản thân có tiểu t ật, ý

tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ

chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn sống cảnh ấm no.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ

chồng hòa thuận, chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ

chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo tiền tài, tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp, khá nhẫn nại và kiên cố cũng đặng nên.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng

hay xung khắc, khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài,

hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có tay tạo giữ tiền ngày lớn

tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn và chung

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài bình thường,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ,

lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn đồng lo việc.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở,

hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh

tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, có tay tạo giữ tiền tài, hay có bệnh, ở

với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ

hòa thuận, nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau

vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn nên nhà.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.