ti

Bính Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI BÍNH TÝ

Tuổi: BÍNH TÝ

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu

Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi

Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu

Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi

Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 21, 23, 29, 33, 35, 41 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 26, 27, 33, 38, 39 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới

nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1, 8, 2, 4, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng

này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số

Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: BÍNH TÝ

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao, phải trải qua nhiều phen thành bại rồi lâu sau mới dễ làm ăn,

hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, bản thân có tiểu tật, tánh lạt

long, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn, cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt,

hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no.

Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu

bệnh, ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp, chung ở đặng cảnh ấm êm.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn,

hào tài đủ no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,

tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận,

hào tài tương vượng, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ

chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian,

qua hạn làm ăn mới tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, số

vợ chồng cũng thế, tánh ình vợ chồng hay xung khắc, tâm ý bất đồng, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại, về hào tài hay luân chuyển.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ,

hào tài ấm no, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế,

ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên cố và chung

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, nhiều người hay mến thương,

hào tài ấm no, hào con đủ dùng, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lanh lẹ, chân hay đi,

trong mình có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên vui vẻ và chung lo với nhau.

ĐOÁN PHỤ TH ÊM

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi

(Chồng lớn h ơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số.

Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài

cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân có bệnh nhỏ, có

số tạo giữ tiền, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên chung lo làm ăn tốt.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy

nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm êm.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận,

khá cần năng mới đủ no.

 

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ

(Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh

tình vợ chồng hòa hạp, chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc,

ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt, trong ngoài sắp đặt yên thuận,

hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng

hay rầy nói, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện

vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn mới đậu tài,

hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong

mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU

(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương, có chức phận thêm tốt, hào tài trung bình,

hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ

chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lanh lẹ, tay

làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no.

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp,

hay lo tính, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh, và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu

tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới nên nhà.

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.