ti

Giáp Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI GIÁP TÝ

Tuổi Giáp Tý

(Đại Kỵ, Hiệp Hôn)

Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu

vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu

cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn

phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới

nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 12, 5, 9, 11, 6 và tháng 10, như sanh nhằm mấy

tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11, như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: GIÁP TÝ

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ

(Chồng vợ đồng một tuổI)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước, nhiều người hay thương mến,

hào tài ấm no, hào con, rất ít hoặc không con, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ, hay giao thiệp hay lo tính, ăn nói việc chi cũng

dễ, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, sống chung với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

Qua hạn mới đậu tài, hào tài no đủ, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh

tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. Còn thiếu phướng thì đặng khá. Nhưng phảI chịu cảnh

thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt, hào tài đủ dùng, hào con không có,

có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo cần ăng, về hào con thiếu phước.

 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ,

hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ đảm đang, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài mà cũng hay

hao phá t ài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, người đời hay mến thương, hào tài tương vượng,

hào con rất ít, v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ hiền, thông minh có kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp,

ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường,

hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình

vợ chồng hay tương xung, về lời tiếng không đặng hòa hạp, chung ở nên cẩn nại

thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới phát đạt, hào tài đủ no, hào con thiểu ố, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh

ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay

làm có tài cũng hay hao phá tài, tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên luân chuyển.

 

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong

mình có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hào hạp, ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI)

Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ

chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, lạt lòng, bản thân

tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ý tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày

lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con ít.

Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu

bệnh, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,

ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên chung lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, hoặc nuôi con nuôi.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay

thật, ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau lập nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền bạc, ở

với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, trong ngòai sắp đặt đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài trong hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài

cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tình vợ

chồng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên vui vẻ, ăn nói viêc chi cũng dễ, ở

với nhau vợ chồng ít hòa hạp, khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, tốt về danh giá, hào tài bình thường, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc

mắc, ý tính vợ chồng xung khắc, nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi

tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có

tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đồng lo đặng ấm no.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.