ti

Mậu Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI MẬU TÝ

Tuổi: MẬU TÝ

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Mậu Tý đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý.

Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 23, 31, 35, 43, 37 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 24, 31, 36, 37, 43 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2, 3, 6, 9, 10, 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3, 8, 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: MẬU TÝ

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi đều d ễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh

tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy

nói, ở với nhau ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, kiên cố ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, đặng có danh giá, người đời hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có bệnh, ở với

nhau vợ chồng đặng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng, cầu lo thường xuyên có người tương trợ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc,

ý tình vợ chồng hay xung khắc, lời tiếng bất hòa, ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài hay luân chuyển, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hay hòa thuận, nhiều người mến

thương, đặng có có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài,

ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá,

trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật

dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình

vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, chung sống cần lo cũng ặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, tánh nóng nảy, bản thân hay có bệnh

nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới đặng no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với

nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng

hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá, nhiều người

hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh

nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo

vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi, lanh lẹ, hay giao thiệp, bản thân có tiểu tật, tay làm có

tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp, chung ở với nhau cần năng mới đủ no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân hay c ó tiểu t ật,

tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên phải có chí kiên cố mới tốt.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi, bản thân có tiểu t ật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với

nhau ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, lời nói ngay

thật, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,

ở với nhau vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.