DIGITAL CAMERA

Xem số mệnh khi nào chết và chết thế nào

Vận mệnh cuộc đời mỗi người đều sẽ đến lúc kết thúc, cũng giống như khi sinh ra, có người mới sinh đã sướng có người mới sinh đã khổ đều là do vận mệnh cuộc đời. Có những người đến lúc chết cũng không được yên thân, còn có những người khi ra đi để lại bao nhiêu những niềm thương tiếc. Muốn biết mình lúc chết ra sao, hãy tìm mạng gì : Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. Sau đó xác định tháng sinh âm lịch rồi tra trên bản sau và tìm lời giải

 

Bài Trường  Sanh
Sô này đến khi chung sự đau hai ngày thì mãn số, ngày ấy trời nóng, hòm rương sẵn,con trai hai người, con gái hai người, có hạn  45 – 46 tuổi như đặng qua thì hưởng thọ đến67 tuổi thì đủ số, có thầy  chùa  đưa linh.
Bài Mộc Dục
Số này đến khi đau bịnh  mà mãn số, lúc ấy trời tối, hạn  17, 18, 19 tuổi khắc kỵ lắm,qua đặng thì hưởng thọ đến 72 tuổi, mới mãn số, thấy mặng  một đứa con trai, hai đứa con gáiđưa linh, số không  có thầy chùa.
Bài Đái Quan:
Số này đên khi đau bịnh  mà mãn số, hạn 33, 34 tuổi khắc kỵ như qua đặng thì hưởng thọđến 64 tuổi, mãn lúc mùa đông  tuyết  trời lạnh  có hòm  sắt, có người  con trai, hai đứa congái đặng thấy mặt, có thầy  chùa  đưa linh.
Bài Lâm Quan:
Số này thọ bịnh  2, 3 ngày  mãn số lúc chiều  tối, có hòm  rương sẵn, có người  con trai, một người con gái đặng  thấy  mặt,  có thầy  chùa  đưa linh.
Bài Đế Vượng:
Số này thọ bịnh  ngủ mê 5 ngày  rồi mãn,  có con trai và con gái 5 người đặng thấy mặt,  có hòm  rường  sẵn, có thầy chùa đưa linh.
Bài Suy:
Số này khi mãn trong mùa  đông,  có trời mưa, khi chôn chơi trong, có hòm  rương đủ,có hòm  tì, con trai hai người,  gái bà người  đặng  thấy mặt,  có thầy  chùa  đưa linh.
Bài Bịnh:
Số này đến khi chết đau bịnh  mà mãn số, chết đi sông lại 1, 2 ngày mãn luôn, khi mãnnhằm mùa Đông trời lanh, có hòm  rương sẵn, hòm  có tì nứt không  liền, có con trai
1 người, con gái hai người đặng thấy mặt,có thầy chùa đưa linh.
Bài Tử:
Số này đến khi mà mãn số, nhằm  mùa hạ, ngày mãn có trời mưa, số có một ngừơi congái, và một người  rễ đặng  thấy  mặt,  có hòm  rương sẵn, bà con ít, không có thầy
chùa đưa linh.
Bài Mộ:
Số này khi mãn trong mùa Thu có hòm  rương sẵn, có một người  con trai, một người con gái kêu rễ lo an táng,  có nhạc lễ, có bà con đông,  có thầy  đưa linh.
Bài Thai:
Số này đếnkhi chết đau bịnh  mà mãn  số, có hai người con trai, một người con gái thấymặt, nhưng nhằm  lúc con ngheo lắm, phải mượn  hòm đem về chôn, không có thầy
chùa đưa linh.
Bài dưỡng:
Số nay đế khi chết, sớm còn đi chơi chỗ đông người lo nói chuyện bàn cãi, rồi về nhà tốimãn, nhằm  mùa Đông,  ngày chôn có trời mưa, có hai người con trai, một người con gái,đặng  thấy  mặt,  có hòm  rương sẵn, có nhạc lễ, có thầy  chùa  đưa linh, bà con tới đông đưarất trọng.
Cuộc  mãn số coi đây rồi phải coi thêm  bài định  số sâu đây rồi mới biết rõ, bởi khi mãn  số, có hai cách mãn, chẳng phải một cách.

Xem khi chết có quan không (có hòm không ) ?

Phép coi phải biết mạng gì? Sanh nhằm tháng mấy, coi nhằm chỗ nào coi chỗ đó thì rõ.Đây phải tìm nội dung trong 12 bài này thì gặp  số người  có hai cách người nhằm số trước,người nhằm số này nên coi hai cách mới rõ.
Số 1

Mạng Kim sanh tháng 1
Mạng Mộc sanh tháng  2
Mạng Thủy sanh tháng  3
Mạng  Hỏa sanh tháng  4
Mạng  Thổ sinh tháng 5
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn  có đặng  3 người con lo việc,  có hòm,  có người  thân  nhơn và luận  lý đến nhiều, và có thầy  chùa  đưa linh.
Số 2

Mạng Kim sanh tháng 2
Mạng Mộc sanh tháng 3
Mạng Thủy sanh tháng  4
Mạng  Hỏa sanh tháng 5
Mạng  Thổ sinh tháng 6
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi nãm  có 2 người con trai, 1 ngườicon gái, bà con thân nhơn đế nhiều,  ròm rương sẵn, có thầy  chùa  đưa linh.
Số 3

Mạng Kim sanh tháng 3
Mạng Mộc sanh tháng 4
Mạng Thủy sanh tháng 5
Mạng  Hỏa sanh tháng 6
Mạng  Thổ sinh tháng 7
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn  có 3 người con trai, hai ngườicon gái, có hòm  sơn đen, đau sớm mai đến chiều mãn, có thầy  chùa  đưa linh.

Số 4

Mạng Kim sanh tháng 4
Mạng Mộc sanh tháng 5
Mạng Thủy sanh tháng 6
Mạng  Hỏa sanh tháng 7
Mạng  Thổ sinh tháng 8
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn trong mùa  Hạ,  có hai người con trai, một người con gái, có hòm  sơn đen, thầy chùa đưa linh.

Số 5
Mạng Kim sanh tháng 5
Mạng Mộc sanh tháng 6
Mạng Thủy sanh tháng 7
Mạng  Hỏa sanh tháng 8
Mạng  Thổ sinh tháng 9
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn không có hòm, không vợ, khôngcon cháu, không thân nhơn, bởi số đi ăn xin, đến khi chết ở ngoài đường, thi hài phải chịuquạnh  hiu, thi hài bần bạc làng chôn, ( nên kiên tâm tu niệm mới khỏi)

Số 6

Mạng Kim sanh tháng 6
Mạng Mộc sanh tháng 7
Mạng Thủy sanh tháng 8
Mạng  Hỏa sanh tháng 9
Mạng  Thổ sinh tháng 10
Theo mạng  này sanh nhằm tháng này, đến khi mãn đi cầu lợi xứ xa không ở nhà chonên vợ con không hay, nên phải chịu mồ hoang nơi đất khách, có hòm không  có thầy chùa.
(nên chưởng  đức, làm lành, tu tâm, chánh trực mới qua số lưu lạc)

Số 7

Mạng Kim sanh tháng 7
Mạng Mộc sanh tháng 8
Mạng Thủy sanh tháng 9
Mạng  Hỏa sanh tháng 10
Mạng  Thổ sinh tháng 11
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn trong mùa Thu, có hai đứa conhiếu  đậng  thấy  mặt,  có đại  tiên  ông hoá hình thầy chùa tụng  niệm  độ vãng tây phương,hồn về cực  lạc,  có hòm đen.
(Bởi ai có căn tu nhiều  kiếp  mới đặng  số này nếu muốn  như vầy phải tu niêm.)

Số 8

Mạng Kim sanh tháng 8
Mạng Mộc sanh tháng 9
Mạng Thủy sanh tháng 10
Mạng Hỏa sanh tháng 11
Mạng  Thổ sinh tháng 12
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn mua ván kêu thợ đóng hòm,  có con gái lo việc,  có thầy  chùa,  có trống  kèn đưa linh.

Số 9
Mạng Kim sanh tháng 9
Mạng Mộc sanh tháng 10
Mạng Thủy sanh tháng 11
Mạng  Hỏa sanh tháng 12
Mạng  Thổ sinh tháng 1
Theo mạng  này sanh nhằm tháng này, đến khi mãn có hòm  đen, đặng trường tho, khinãm trong mùa  Hạ,  có một người  con gái đặng  thấy  mặt,  có thầy  chùa  đưa linh.

Số 10

Mạng Kim sanh tháng 10
Mạng Mộc sanh tháng 11
Mạng Thủy sanh tháng 12
Mạng  Hỏa sanh tháng 1
Mạng  Thổ sinh tháng 2
Theo mạng  này mà sanh nhằm tháng này, đến khi mãn  có một đứa con nuôi đặng thấymặt, cuối  mùa Thu mãn  có hòm,  có ông Lỗ Ban đưa linh

Số 11

Mạng Kim sanh tháng 11
Mạng Mộc sanh tháng 12
Mạng Thủy sanh tháng 1
Mạng  Hỏa sanh tháng 2
Mạng  Thổ sinh tháng 3
Theo mạng  này sanh nhằm tháng này, đến khi mãn  có một đứa con gái lớn, hai đứacon trai nhỏ đặng thấy mặt, mãn trong mùa Đông, có hòm  đen, có thầy  chùa  đưa linh.

Số 12

Mạng Kim sanh tháng 12
Mạng Mộc sanh tháng 1
Mạng Thủy sanh tháng 2
Mạng  Hỏa sanh tháng 3
Mạng  Thổ sinh tháng 4
Theo mạng  này sanh nhằm tháng này, đế khi mãn  có bốn đứa con hiếu  tử đặng thấy  mặt,  có hòm  sơn trắng,  có hầm địa cuộc lo an táng xa nhà, không có thầy chùa.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời