Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,

Kỷ Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI KỶ SỬU

Tuổi: KỶ SỬU

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

 

Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu.

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu

Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Mậu Tuất

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Quí Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất

Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu

Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 21, 23, 33, 29, 35, 41 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý,

đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2, 7, 9, 3, 6, 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này

số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: KỶ SỬU

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo,

qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sang, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ,

tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

 

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý,

hào tài tương vượng, hào con đủ dùng, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy

nói, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở,

hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa, việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài ấm no,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh

tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hưởng sự ấm no và ấm no vui.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài đủ dùng,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc,

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, ít h ạp ý, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian,

qua hạn mới lập nên, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân cbn, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình

chồng vợ hay xung khắc, chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, con thiểu phước thì đặng khá, lo tính việc chi đều thông suốt,

hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,

ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài, ở với

nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, ăn nói lanh lẹ, giao thiệp rộng, tay làm có tài cũng hay

hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ

ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ

chồng ít đặng hòa hạp, chung lo lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, it vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ

chồng ít hạp ý, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, nhiều người hay giúp đở, hào tài ấm no,

hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp,

ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, nên chung lo và kiên cố.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo thường có người tương trợ,

hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh

nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài,

ở với nhau vợ chồng hòa hạp, kiên cố làm ăn nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng

hay xung khắc, nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ rộng rãi, bản thân có tiểu tật, khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung lo kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa

thuận, làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.