Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng,

Quý Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI QÚY SỬU

Tuổi: QUÍ SỬU

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

 

Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu.

Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất

Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 27, 29, 35, 39, 41 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 23, 33, 35, 39 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên

thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý,

đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: QUÍ SỬU

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển, cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở, hào tài phát đạt, hào con đông đủ,

vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ hay lo, có duyên, vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh, có tay tạo

giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt, đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, đôi lần thành bại rồi sau mới nên,

hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông

minh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý, lo tính đều dễ dàng, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở,

hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng ngườ, bản thân có tiểu

bệnh, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, làm ăn cần năng cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt, lo tính đều thuận ý, hào tài phát đạt,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ.

Tánh người vợ thông minh vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn

tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển, có chút quyền chức thêm tốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ cho lắm, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài

ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng,

hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ, có duyên,

vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình

vợ chồng ít đặng hòa hạp, ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình, lớn tuổi lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài tương vượng,

hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đềuđủ.

Tánh người vợ thông minh, lòng hay lo tính, vui vẻ cho lắm, có duyên, vui vẻ, ăn

nói việc chi cũng dễ, vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề tâm ý bất đồng, hay tương xứng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no, hào tài đủ dùng,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh tật,

tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình

vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 

ĐOÁN PHỤ THÊM

 

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, cầu lo có quí nhơn, việc làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui

vẻ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp,

việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài,

tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ở với nhau cũng có phần hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu

tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng nên.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, hay lo tính, ở

với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, vợ

chồng hay tương xung, ít h ạp ý, nên nhẫn nại việc làm ăn tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt, trong ngoài đặngg thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đông đủ,

vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn

tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, ngày hậu làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng,

hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ

chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài

ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu bệnh

tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng

vợ hòa thuận, việc làm ăn bình thường.

Chồng tuổi QÚY SỬU vợ tuổi ẤT TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn

tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.