ti

Nhâm Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

TUỔI NHÂM TÝ

Tuổi: NHÂM TÝ

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý.

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý

Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ

Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý

Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo

Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ

Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ

Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36,40 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 22, 26, 32, 34, 38, 44 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới

nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 7, 3, 12, 6, 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy

tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 7, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: NHÂM TÝ

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo

giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển, lo tính có quí nhơn giúp đở, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài ấm no hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tình bạn, tánh thong minh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có

tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình , gặp số

Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính việc chi đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn

tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình , gặp số

Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường, vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn n óii việc chi cũng dễ,

ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá thương lẫn và

nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt , gặp số

Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt, c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, bản thân c ó tiểu bệnh t ật,

tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt, hào tài bình thường.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt ,

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm, sự sống kém hẹp, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh tật,

ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần lo sẽ đặng ấm no.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài

cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn

đặng .

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, 

ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên.

Tử vi tuổi tý

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh

tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ can đ ảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con

thiểu số.

Tánh người vợ t ánh hi ền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân hay có

tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình

chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình

chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, đến sau làm ăn mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài

ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, đến sau cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá

tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh

tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đa số

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền, ở với nhau

vợ chồng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng.

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.