dan

Bính Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: BÍNH DẦN 

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

 

Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần.

1.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
5.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
7.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì  hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc  hoặc  chịu
cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  4  tháng 10  trong  đời  sanh  hay xảy  việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái  khi có đôi bạn số định gặp  người bạn ở hướng Sửu mới
nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Bính Dần sanh  tháng 2, 6, 3, 8, 7, 9 và  tháng 10 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Bính Dần sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: BÍNH DẦN 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  lo  tính việc ăn dễ dàng, cầu  lo việc chi đều có quí nhân
giúp  đỡ, hào  tài đủ dùng, hào  con  không con và có số nuôi con, vật dụng trong nhà
khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên
cố mới đặng ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về hào  tài hay
luân chuyển, hào con thiếu phước.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam  Vinh  Hiển vợ chồng  đặng có danh giá  hoặc có quyền tước,  nhiều  người  hay
thương mến, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạp giữ tiền tài, tánh tình vợ
chồng cũng có phần hào hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an ủi.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình,vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp, chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, phải có chí cần năng và
nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt  Phú  Quí vợ chồng  như có phước hưởng  giàu, còn thiếu phước thì đặng khá,
nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài trung bình hào con rất ít,
sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc chân hay đi, hay lo tính, ý hay giao  thiệp,  tánh
tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên nhẫn nại chung lo làm ăn t ốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên nhẫn với nhau.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, có chút chức phận để
làm ăn, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình,
vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt  lòng, tay
làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, vợ chồng phải
bền chí nhẫn nại, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay  thương mến, ăn nói việc
chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi  tánh
tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên  thương lẫn chung  lo với nhau.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số  Nhì Bần  Tiện vợ  chồng  làm  ăn  không  đặng  phát  đạt,  phải  chịu cảnh  thiếu
nghèo,  làm  có  tiền cũng hay  khiến điều hao tốn, hào  tài đủ dùng, hào  con rất  ít, vật
dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn, lòng hay  lo  tính  trong
mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống  chung lo ngày hậu
cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố đồng lo với nhau.

Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ  chồng như  có phước hưởng giàu  sang,  còn  thiểu phước  thì đặng
khá, vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài tương vượng, hào con rất
ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh  người vợ hiền, có  duyên,tánh sáng, có số tạo  giữ  tiền  tài  ngày lớn  tuổi,
miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau  làm ăn lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chí đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM 

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt  lòng, bản  thân có  tiểu tật, lời nói  hay  thắc
mắc, tay làm có tài, cũng hay hao phá  tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá
cần năng và chung lo làm ăn mới nên.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu
bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu phước, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay
có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm đặng nên.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no , hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay lo, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh
tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố việc làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài  trung bình, hào con thiểu phước, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài,
ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng  trung bình, hào  tài đủ dùng, tay làm có tài cũng thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có  tiểu tật, tay làm có tài cũng hay
hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào
tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà  sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng
dễ, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo
tính thường có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hợp, ở với nhau phải kiên cố mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh  lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít, sanh
con đầu là gái hạp.
Tánh người vợ hiền, ít nói, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp,
chung sống chung lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ; ý tình vợ chồng
hay xung khắc, khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ có duyên, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ
chồng hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng nên nhà.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời