tuổi quý mão 1963

Quý Mão 1963 : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Quý Mão 1963 : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi QUÝ MÃO Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo.

1.  Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ
Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

2.  Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  18, 23, 30, 35, 36, 42 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái sanh nhằm  tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm
căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Quí Mẹo sanh  tháng 1, 5, 9, 11, 6, 10 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1, 2, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

tuổi quý mão 1963

Tuổi QÚY MÃO Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi QÚY MÃO

(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi GIÁP THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn đặng dễ dàng, lo tính  thường có người giúp đở, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình
chồng vợ ít  hòa hạp, chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài  hay hao tốn.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn.

Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại và  thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, có chút ít chức phận thêm tốt, hào  tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong  nhà  thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng.

Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung  bình,về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ĐINH MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở, gặp khó hóa dễ, hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, buổi đầu hay xảy điều hao t ốn, hào tài  ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi KỶ DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ  chồng như  có phước hưởng giàu hoặc,  còn  thiểu phước  thì đặng khá, lo tính đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài,
tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi CANH TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ  tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản  thân có  tiểu tật, ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp, chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi QUÍ SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài , ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi GIÁP DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh  tình thông minh, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, nên cần năng đặng ấm no.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ẤT MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi BÍNH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, bôn ba, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ĐINH TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền  tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp, việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi MẬU NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo tiền  tài, lời nói hay  thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi KỶ MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói thông suốt, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi QUÝ MÃO vợ tuổi CANH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít .Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản  thân có  tiểu tật, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi TÂN DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi NHÂM DẦN

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh  thiếu nghèo, qua hạn mới ấm no, hào tài  đủ no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố  và bền chí.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi TÂN SỬU

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ  làm ăn, quí nhơn hay giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà  thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao  thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi KỶ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, nên nhẫn nại việc làm ăn tốt.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi MẬU TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng ít  hòa hạp, làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ĐINH DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi BÍNH THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ẤT MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.