tuổi tân mão 1951

Tân Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tân Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi TÂN MÃO Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Tân Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo.

1.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

2.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

3.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Tân Sửu
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

4.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Đinh Mùi
Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

5.   Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu
Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

6.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

7.  Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi
Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 32, 37, 38, 45 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên  thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Tân Mẹo sanh  tháng 3, 7, 4, 6, 5, 11 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

tuổi tân mão 1951

Tuổi TÂN MÃO Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng 

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi TÂN MÃO

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều  người  hay mến  thương, trong ngoài sắp đặt đều thu ận ý, hào tài  phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, chung sống với nhau lập nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng hạnh phúc an lành.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi QÚI TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi GIÁP NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt, hào tài  trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh  người vợ  chân  hay  đi nhiều, bôn ba, tánh  sáng, lanh lẹ, lời nói hay  thắc mắc, ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi BÍNH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, quí nhơn  trọng đãi, trong ngoài đều thành sự, hào tài tương vượng, hào con  trung  bình,vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sang, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi MẬU TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi KỶ HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi NHÂM DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau làm ăn đặng  trung bình, hào tài bình  thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân hay có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi QUÍ MÃO

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ  tiền tài, tánh  tình chồng vợ hòa hạp,chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi GIÁP THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ  tiền  tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ  tiền tài, ý tình vợ chồng  lời tiếng bất hòa, nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng  trung bình, hào  tài  ấm no, hào  con  trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi KỶ DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền, ở với nhau ý tình hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi CANH DẦN

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng  trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi ĐINH HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn  thiểu phước  thì đặng khá, nhiều  người  hay mến  thương, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản  thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi BÍNH TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ nóng nảy, hào con đa số. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, làm ăn kiên cố  đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi ẤT DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo, chân hay đi, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn  làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi GIÁP THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi  này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con trung bình.Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn mới đặng nên nhà.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.