tình duyên tuổi thìn

Nhâm Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

XEM TUỔI VỢ CHỒNG – CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI NHÂM THÌN

Tuổi: NHÂM THÌN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn.
1.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Canh Tý
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
4.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
5.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
6.  Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm
căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4, 8, 2, 9, 3, 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2, 4, 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 

Tuổi: NHÂM THÌN 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá, có chút ít chức phận dễ làm ăn, phải

có đôi phen thành bại thì mới nên, hào tài  đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong
nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, số vợ chồng cũng thế, tánh  tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn
ngày hậu đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  rất luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn
giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao  thiệp, hay có tiểu bệnh,  ý
tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức, nhiều người hay mến
thương, hào tài  trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
ở với nhau vợ chồng ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn và chung lo với nhau.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng phát đạt,  thường gặp cảnh   thiếu
nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ dùng , hào con rất ít, có số nuôi
con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng
vợ ít đặng  hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ  chồng  này  ở với  nhau  ngày hậu  đặng  trung  bình,  nên cần
năng, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ  chồng  làm ăn mới đặng  thường có quí nhơn giúp đở, nhưng phải
chịu  nhiều  phen  thành bại  thì mới tốt, hào tài bình  thường, hào con trung bình, vật
dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay
thắc mắc, ý tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng  này ở với nhau đặng tốt, khá kiên nhẫn làm ăn mới
đặng,về hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn mới đặng  thông suốt, ăn nói hay cầu  lo việc chi
đều có người tương  trợ, hào tài ấm no, hào con rất  ít, vật dụng  trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
ở với nhau vợ chồng lời  tiếng ít hòa hạp, chung sống với nhau đồng  lo  làm ăn mới
đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế,
tánh  tình chồng vợ không đặng  hòa hạp, cho lắm, chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài rất luân chuyển.

ĐOÁN PHỤ THÊM 

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói  lanh lẹ, bản  thân có tiểu tật, tay làm có
tài cũng hay hao phá  tài, số vợ chồng cũng  thế,  ý  tình vợ  chồng  hòa hạp, nên cần
năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ  tiền tài, số vợ chồng cũng
thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng
lời tiếng ít đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao  thiệp, ưa kinh sách, có tiểu bệnh, tánh tình
chồng vợ cũng đặng hòa hạp, việc làm ăn lập nên.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình.
Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền  tài, ý
tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau
vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh  thiếu
nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng
trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn
tuổi,  tánh  tình  chồng vợ lời  tiếng  ít đặng  hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Tam Vinh Hiển vợ  chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí  nhơn
tương trợ, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy
nói, ý tình vợ chồng cũng đặng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ,
có chút  ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh,
tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần  hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa  thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ
tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.
Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay đi nhiều,  tánh sáng, hay  lo  tính,  tay  làm có  tài cũng hay hao
phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con
trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình
chồng vợ ít đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay
hao phá tài , ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: