tu vi at mao nu mang e1534212710645

Đinh Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: ĐINH MẸO

(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

 

Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo.

 Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

 Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

 Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ

Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

 Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý.

Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 30, 36, 40 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi

bạn rồi mà gặp  những năm nói trên  thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Tuổi này  trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc

buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai  tuổi Đinh Mẹo sanh  tháng 2, 6, 3, 8, 7, 9 và  tháng 10 như sanh nhằm mấy

tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này

có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi ĐINH MẸO

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

 

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh nghèo  thiếu một

thời gian, qua hạn mớI đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà

sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ

chồng có phần hòa hạp, ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng  làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN

(Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, hào tài

tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm tài cũng hay hao

phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn, hào

tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi  KỶ TỴ

(Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu, ăn nói cầu lo việc chi đều có

người quí nhân giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp

đặt trang hoàng.

Tánh người vợ hiền,  thông minh, và kỹ lưỡng, bổn  thân có tiểu tật, tánh tình vợ

chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn dễ dàng, lo tính việc  chi đều thông suốt, trong

ngoài đều thuận ý, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh

tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng

hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN

(Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến  thương, lo tính việc

chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ lời  tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao  thiệp, tính lạt lòng, tay

làm có  tài cũng hay hao phá  tài, tánh tình vợ chồng  ít đặng sự hòa hạp, chung ở với

nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về háo tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU

(Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,

gặp số Nhì Bần  Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng  phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu

nghèo một  thời gian , qua hạn mới đậu  tài, háo tài ấm no, hào con  đa số, vật dụng

trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên  vui vẻ, có số tạo giữ  tiền tài ngày lớn tuổi,

tánh tình vợ chồng hay tươn xưng, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu

cũng đặng làm nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không  đặng tốt, nên nhẫn nại và bền chí.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT

(Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, việc

lo tính đều hạp ý, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui v ẻ, hay giao  thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong

mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI

(Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ  chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông  suốt,

nhiều người hay mến  thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu

số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ  hiền, có duyên,  tánh sáng, có số tạo  giữ tiền tài ngày lớn  tuổi,

miệng  hay rầy nói, tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn chung lo với nhau.

 

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng trung bình, hào tài vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày

lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đờI lanh lẹ, bản thân hay có tiểu

bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân hay có bệnh nh ỏ,

tánh lạt lòng, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vuivẻ, bổn th ân hay có bênh nhỏ,

ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài phát đạt, hào con  thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay

thật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng trung bình, hào  tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên  vui vẻ, có số tạo giữ  tiền tài ngày lớn tuổi,

tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn nên.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng tốt, hào tài  trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có  tài cũng hay

hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng cho lắm, bổn thân hay có tiểu bệnh, chân

hay đi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN

(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số

Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận,  lo tính việc chi đều

thông suốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà bình thường.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm tài mà cũng hay hao

phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hào tài hay luân chuyển, hào

con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt, việc làm ăn thường gặp

người giúp đỡ, háo tài tương vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn  thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền

tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau làm ăn đặng

nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về lời nói nên

kiên nhẫn với nhau.

 

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng

hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao

phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bệnh, tánh

tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu  lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, bổn  thân có tiểu tật, ý tình vợ

chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng trung bình, hào  tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ,

ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời