Tag Archives: xem số mệnh

Số mệnh con người do đâu quyết định – Video

Số mệnh con người do đâu quyết định

Read More »

Luận số mệnh qua xương cốt và ngũ đế

Luận số mệnh theo ngũ đế

Ngũ Đế là: Thanh Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế và Hắc Đế. Nếu bạn chưa biết mệnh của mình trong Ngũ đế, hãy xem chính xác tuổi của mình ở phần dưới đây thì được biết là con của ông vua nào (năm nhà Đế).

Read More »