tình duyên tuổi thìn

Mậu Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi : TUỔI MẬU THÌN

Tuổi: MẬU THÌN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn
1.  Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung  khắc hoặc  chịu
cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi.
Tuổi  này trai hay  gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới
nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Mậu Thìn sanh  tháng 3, 6, 4, 7, 5, 11 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi.

 

Tuổi: MẬU THÌN 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo việc
chi đều có quí nhân giúp  đỡ, háo  tài đủ dùng, hào con  đông đủ, vật dụng  trong nhà
khiếm dụng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm,chung
ở với nhau nên kiên cố làm  ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về hào  tài hay
luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, nhiều người hay
mến thương, háo tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang
hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ
chồng hòa hạp, chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt
đều yên phận, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái han, vật dụng
trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay lo tính, ý hay giao thiệp, tánh
tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và
đồng lo với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu
nghèo, dầu có sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua n ày, hào con đông đủ, vật
dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay
làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa
hạp, ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng  làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc  chi cũng đều  thông
suốt, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn, lòng hay  lo  tính,  trong
mình hay có bệnh nhỏ, tánh  tình vợ chồng hay tương  xung, lời tiếng bất hòa, ở với
nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về tâm ý nên
kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận, hào  tài tương
vượng hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh  người vợ  hiền, có duyên, tánh  áng, có số tạo  giữ  tiền  tài  ngày lớn  tuổi,
miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng
cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, đặng có 1 chút ít chức
phận để làm ăn, hào tài  đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ  chân hay đi, tánh lạt  long, bản  thân  có  tiểu tật, lời nói  hay  thắc
mắc, tay làm có tài cũng  hay  hao  phá  tài, số vợ  chồng cũng  như  thế,  tánh  tình vợ
chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ  chồng này ở với nhau đặng  trung bình, về hào tài  hay luân
chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, nhiều những hay mến thương, cầu lo việc
chi  thường có qúi nhân giúp đỡ, hào  tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng  trong nhà
sắp đặt v ẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh ấm no và an vui.

ĐOÁN PHỤ THÊM 

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ  tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói lanh lẹ, bản  thân hay có
tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh, ở với
nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng trung bình, hào tài  thạnh vượng, hào  con đông đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân
hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số giữ tiền  tài ngày lớn  tuổi, lời nói ngay
thật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm  no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ ưa trồng tỉa, tánh rộng rãi, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ
tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, hay  làm có tài cũng hay
hao ph á t ài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên cần năng mới đủ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, chân hay đi, bản thân hay
có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở đồng lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm
có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại
làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ  chồng  như  có  phước hưởng  giàu,  còn  thiểu  phước  thì  đặng  khá,
trong ngoài đều yên thuận, hào tài  thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà
sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao  thiệp, có số tạo giữ  tiền  tài, ý  tình vợ
chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh  thiếu nghèo,  làm ăn không đặng phát
đạt, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào  tài  đủ no qua ngày, hào con  thiểu số, có số
nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khi ếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nên kiên cố và bền
chí, nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay thương mến, cầu lo việc
chi đều thuận ý, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ  tiền
tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ  chồng  không đặng hòa hạp cho lắm, nên nhẫn nại ở với
nhau làm ăn cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá thương lẫn và chung lo.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui
vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thương bị hao tài,
ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở nó kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con đôngđủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao t ài, tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc, khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ
chồng hòa thuận, khá chung lo làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con
thiểu số, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình
vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đủ no.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: