tu vi at mao nu mang e1534212710645

Kỷ Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

XEM TUỔI VỢ CHỒNG – CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI KỶ MẸO

Tuổi: KỶ MẸO
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Kỷ Mẹo đại kỵ cưới Gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo.
1.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng vợ đồng một tuổi
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu
Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
4.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
5.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu
Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
7.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu
ở đời với nhau phạm 6 tuổi
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 19, 21, 27, 31, 33, 39, 43 tuổi.
Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 17, 23, 28, 29, 35, 40 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp  những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm
căn duyên.XIN LƯU Ý 
Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1, 8, 2, 4, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 1, 5, 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ MẸO 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  lo  tính việc chi đều  thông suốt, có chút  ít chức phận dễ
làm ăn, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,
tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức phận, ăn nói hay cầu  lo việc chi
cũng dễ, hào tài  trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh  người vợ  thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ  tiền  ngày lớn  tuổI,  ý  tình vợ
chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi, đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận, giao thiệp
nhi ều, hào tài đủ no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa  trồng tỉa,  trong bản  thân c ó  tiểu tật, s ố khó giữ  tiền
tài, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố, hào tài  hay luân
chuyển, hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn  không đặng phát  tài, phải  chịu cảnh  thiếu nghèo một

thời  gian,  qua hạn mới  đậu  tài  đặng  ấm no,  hào  tài bình  thường, hào  con rất  ít, vật
dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình
vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu
đặng trung bình.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt  Phú Quý vợ  chồng  có  phước hưởng  giàu,  thiểu  phước  thì  đặng  khá,  phải  có
nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi,
vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao
tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo thường
có người quí nhơn tương  trợ, hào  tài  đủ no, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao tài,
tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, về hào  tài  hay  luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhi ều ngườI hay mến thương, lo tính việc
chi đều thông suốt, hào tài  ấm no, hào con  trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có
thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ, có số tạo
giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh,
ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố  làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy
nói, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài,
ở với nhau vợ chồng hòa thu ận, việc làm ăn nên cần năng, đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài  ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp, hay  có  tiểu bệnh,  ý
tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói  hay  thắc
mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố  đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn không  đặng tốt, hào  tài  đủ dùng, hào  con  trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân có bệnh nhỏ, có số tạo giữ  tiền  tài,
tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu,  thiểu phước  thì đặng khá, phải chịu
cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên, hào tài  ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà
thường dùng.
Tánh người vợ tánh sang, kỹ lưỡng, ăn nói với đời  lanh lẹ, bản  thân hay có  tiểu
bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng mới tốt trọn.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn  không đặng phát  tài, phải  chịu cảnh  thiếu nghèo một
thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong
nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ,  lanh lẹ, giao  thiệp, có số tạo giữ  tiền ngày lớn
tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo ngày hậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu
đặng trung bình.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng
hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên .

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn,  lòng hay  lo  tính,  trong
mình hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn mới
đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời  tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao  thiệp,  tánh lạc  lòng,  tay
làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm
ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình
vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời