tình duyên tuổi thìn

Giáp Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Giáp Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi: GIÁP THÌN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Giáp Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn.
1.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi
Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
5.   Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu
Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
7.  Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu
Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm
căn duyên.

XIN LƯU Ý 

Trai  tuổi Giáp Thìn sanh  tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

giáp thìn hợp tuổi nào

Tuổi: GIÁP THÌN 

(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, cầu lo việc làm ăn thường  có
người tương trợ, hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ  tiền tài, số vợ
chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào  tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc
chi cũng dễ, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn và chung lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, số có chức phận mới dễ làm ăn mới
đặng, quí nhơn trọng đãi, hào tài  ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp,
vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng
vợ cũng đặng  không đặng  hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng và kiên cố  mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ chồng như  có phước hưởng giàu hoặc, còn  thiểu phước  thì đặng
khá, phải chịu cảnh nhiều  phen  thành bại rồi mới tốt, hào tài bình thường, hào con
trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh tật, tánh
tình chồng vợ  hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào
tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ  tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản  thân có tiểu tật, ý
tình vợ chồng hay tương xung, ít hòa hạp, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng
đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời
hay mến thương, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt
có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau
vợ chồng cũng có phần  hòa hạp, việc làm ăn kiên cố  sẽ lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức, hoặc danh tiếng với đời, việc  làm ăn
cũng đều yên  thuận, hào  tài  ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn
tuổi, tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên  thương lẫn chung  lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU

(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu
nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ,vật dụng
trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ  lòng hay  lo  tính, có duyên, vui vẻ, bản  thân hay có  tiểu bệnh, có
tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn nên kiên
cố  ngày hậu đặng nên ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông
minh, ở với nhau vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên nhẫn nại kiên cố  làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tánh sáng, hay bôn ba  lo  tính,  trong mình có
tiểu tật, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh  người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ
chồng lời tiếng ít hạp, việc làm ăn sẽ lập nên.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, hay thắc mắc, ở với
nhau vợ chồng ít hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp,
chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ  thông minh,  lanh lẹ, hay giao  thiệp,  ít  thua ai,  tay  làm có  tài cũng
hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý vợ  chồng như  có phước hưởng giàu hoặc,  còn  thiểu phước  thì đặng
khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài  đủ dùng, hào con trung
bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có
tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU

(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải  chịu cảnh  thiếu nghèo,  làm  ăn  không đặng phát
đạt, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào  tài  đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật
dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ  lanh lẹ, hay giao  thiệp, hay đi nhiều,  tay  làm có  tài cũng hay hao
phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh  nhỏ, ở với
nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh  người vợ  hay  lo  tính, miệng  hay rầy  nói,  có số tạo  giữ  tiền  tài,  ý  tình vợ
chồng lời tiếng ít  hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy nói, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh, hay thắc mắc,
tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ
chồng hòa thuận, chung sống đồng lo lập nên nhà.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời