Tuổi Sửu

Tân sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở, có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Read More »

Ất Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,

Read More »

Đinh Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đỡ,

Read More »

Kỷ Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,

Read More »

Quý Sửu : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng,

Read More »